خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود آهنگهای جهان

دانلود اهنگ های کمیاب احمد کایا
 

 

 

چند اهنگ قدیمی احمد کایا

۱-Ahmet Kaya - Riza.mp3 - 4shared.com - online file sharing and ...‏

۲-Ahmet Kaya - Sanmayin Ki.mp3 - 4shared.com - online file

۳ - Tutki Gecedir.
Yüklə | İndir | Download | Скачать

اهنگ هاراملار

Ahmet Kaya- haramiler.mp3 - 4shared.com - online file sharing and ...‏

 

دانلود تمام اهنگهای احمد کایا -صدای جاودانه و ماندگار

1. Ahmet Kaya - Acı Ninni Yüklənib: 211 2. Ahmet Kaya - Acılara Tutunmak Yüklənib: 384 3. Ahmet Kaya - Acılara Tutunmak I Yüklənib: 964 4. Ahmet Kaya - Acılara Tutunmak II Yüklənib: 341 5. Ahmet Kaya - Ada Sahilleri Yüklənib: 257 6. Ahmet Kaya - Adı Bahtiyar Yüklənib: 550 7. Ahmet Kaya - Adı Yılmaz Yüklənib: 178 8. Ahmet Kaya - Ağladıkca Yüklənib: 2027 9. Ahmet Kaya - Ağlama Bebeğim Yüklənib: 674 10. Ahmet Kaya - Ağlama Bebeğim Yüklənib: 68 11. Ahmet Kaya - Ah Yüklənib: 396 12. Ahmet Kaya - Aklanacak Dünya Yüklənib: 108 13. Ahmet Kaya - Al Öfkemi Yüklənib: 144 14. Ahmet Kaya - Alnına Dağ Ateşi Yüklənib: 324 15. Ahmet Kaya - Amenna Yüklənib: 383 16. Ahmet Kaya - Amenna Yüklənib: 34 17. Ahmet Kaya - An Gelir Yüklənib: 549 18. Ahmet Kaya - An Gelir Yüklənib: 57 19. Ahmet Kaya - Arka Mahalle Yüklənib: 512 20. Ahmet Kaya - Arpa Oraga Geldi Yüklənib: 90 21. Ahmet Kaya - Ay Gidiyor Yüklənib: 223 22. Ahmet Kaya - Aynı Daldayık Yüklənib: 90 23. Ahmet Kaya - Ayrılığın Hediyesi Yüklənib: 297 24. Ahmet Kaya - Baba Bugun Sana Gelmek İstiyorum Yüklənib: 238 25. Ahmet Kaya - Bacalar Yüklənib: 62 26. Ahmet Kaya - Başım Belada Yüklənib: 355 27. Ahmet Kaya - Başkaldırıyorum Yüklənib: 141 28. Ahmet Kaya - Ben Beni Yüklənib: 517 29. Ahmet Kaya - Ben Beni Yüklənib: 40 30. Ahmet Kaya - Benden Selam Söyleyin Yüklənib: 280 31. Ahmet Kaya - Beni Bul Anne Yüklənib: 414 32. Ahmet Kaya - Beni Tarihle Yargıla Yüklənib: 146 33. Ahmet Kaya - Beni Vur Yüklənib: 228 34. Ahmet Kaya - Bir Acayip Adam Yüklənib: 99 35. Ahmet Kaya - Bir Anka Kuşu Yüklənib: 94 36. Ahmet Kaya - Bir De Sen Gitme Yüklənib: 247 37. Ahmet Kaya - Bir Minik Kız Çoçuğu Yüklənib: 112 38. Ahmet Kaya - Bir Veda Havası Yüklənib: 585 39. Ahmet Kaya - Bir Veda Havası Yüklənib: 38 40. Ahmet Kaya - Biz Üç Kişiydik Yüklənib: 249 41. Ahmet Kaya - Bize Gidelim Yüklənib: 135 42. Ahmet Kaya - Bize Kalan Yüklənib: 89 43. Ahmet Kaya - Bizim Hikayemiz Yüklənib: 132 44. Ahmet Kaya - Bırak Beni Yüklənib: 90 45. Ahmet Kaya - Böyle Bir Sevmek Yüklənib: 126 46. Ahmet Kaya - Bu Dert Beni Verem Eder Yüklənib: 404 47. Ahmet Kaya - Bu Dert Beni Verem Eder Yüklənib: 25 48. Ahmet Kaya - Bu Gala Daşlı Gala Yüklənib: 514 49. Ahmet Kaya - Bu Sevda Yüklənib: 74 50. Ahmet Kaya - Bu Şiirin Kuralsız Son Sözü Yüklənib: 96 51. Ahmet Kaya - Buğday Tanesi Yüklənib: 67 52. Ahmet Kaya - Büyü Yüklənib: 57 53. Ahmet Kaya - Büyüdüm Bebeğim Yüklənib: 295 54. Ahmet Kaya - Büyüdüm Bebeğim Yüklənib: 15 55. Ahmet Kaya - Çağrı Yüklənib: 45 56. Ahmet Kaya - Can Yoldaşım Yüklənib: 117 57. Ahmet Kaya - Çiğdem Çiçek Yüklənib: 266 58. Ahmet Kaya - Çiğdem Çiçek Yüklənib: 14 59. Ahmet Kaya - Çilli Kedi Yüklənib: 53 60. Ahmet Kaya - Cinayet Saati Yüklənib: 324 61. Ahmet Kaya - Cinayet Saati Yüklənib: 17 62. Ahmet Kaya - Çökertme Yüklənib: 109 63. Ahmet Kaya - Dağlarda Kar Olsaydı Yüklənib: 204 64. Ahmet Kaya - Dağlarda Ölmek İsterdim Yüklənib: 72 65. Ahmet Kaya - Dardayım Yüklənib: 740 66. Ahmet Kaya - Dardayım Yüklənib: 49 67. Ahmet Kaya - Değirmen Başında Yüklənib: 59 68. Ahmet Kaya - Deli Kuşun Ottuğu Yüklənib: 45 69. Ahmet Kaya - Demedim Mi Haydar Yüklənib: 87 70. Ahmet Kaya - Demek Şimdi Gidiyorsun Yüklənib: 524 71. Ahmet Kaya - Demek Şimdi Gidiyorsun Yüklənib: 38 72. Ahmet Kaya - Denizin Ardı Özgürlük Yüklənib: 62 73. Ahmet Kaya - Derdin Ne Senin Yüklənib: 50 74. Ahmet Kaya - Derin Bir Ah Çekdim Yüklənib: 276 75. Ahmet Kaya - Derin Bir Ah Çektim Yüklənib: 30 76. Ahmet Kaya - Dersim Dört Dağ İçinde Yüklənib: 96 77. Ahmet Kaya - Dersimliler Yüklənib: 63 78. Ahmet Kaya - Diyarbakır Hasreti Yüklənib: 76 79. Ahmet Kaya - Diyarbakır Türküsü Yüklənib: 177 80. Ahmet Kaya - Doğum Günü Yüklənib: 267 81. Ahmet Kaya - Dokunma Yanarsın Yüklənib: 97 82. Ahmet Kaya - Dönemec Yüklənib: 51 83. Ahmet Kaya - Doruklara Sevdalandım Yüklənib: 551 84. Ahmet Kaya - Doruklara Sevdalandım Yüklənib: 47 85. Ahmet Kaya - Dost Yüklənib: 69 86. Ahmet Kaya - Dostla Düşmene Karşı Yüklənib: 75 87. Ahmet Kaya - Dostlar Yüklənib: 314 88. Ahmet Kaya - Dostlar Yüklənib: 9 89. Ahmet Kaya - Elektro Şok Yüklənib: 152 90. Ahmet Kaya - Elektro Şok Yüklənib: 9 91. Ahmet Kaya - Entel Maganda Yüklənib: 57 92. Ahmet Kaya - Eylülde İsyan Gibi Yüklənib: 263 93. Ahmet Kaya - Eylulde İsyan Gibi Yüklənib: 11 94. Ahmet Kaya - Fasso Necdat Yüklənib: 61 95. Ahmet Kaya - Gas Sabah Yüklənib: 158 96. Ahmet Kaya - Gas Sabah Yüklənib: 4 97. Ahmet Kaya - Gayri Gider Oldum Yüklənib: 293 98. Ahmet Kaya - Gayrı Gider Oldum Yüklənib: 28 99. Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler Yüklənib: 157 100. Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler Yüklənib: 68 101. Ahmet Kaya - Gel Hadi Gel Yüklənib: 48 102. Ahmet Kaya - Geldim Yüklənib: 43 103. Ahmet Kaya - Geleceğim Yüklənib: 247 104. Ahmet Kaya - Geleceğim Yüklənib: 11 105. Ahmet Kaya - Gereği Düşünülür Yüklənib: 35 106. Ahmet Kaya - Giderim Yüklənib: 584 107. Ahmet Kaya - Gönül Yarasına Lokman Olan Şah Yüklənib: 48 108. Ahmet Kaya - Grev Yüklənib: 123 109. Ahmet Kaya - Grev Yüklənib: 5 110. Ahmet Kaya - Gül Dikeni Yüklənib: 54 111. Ahmet Kaya - Gururla Bakıyorum Dünyaya Yüklənib: 272 112. Ahmet Kaya - Gururla Bakıyorum Hayata Yüklənib: 21 113. Ahmet Kaya - Güzel Günler Yüklənib: 221 114. Ahmet Kaya - Güzel Günler Yüklənib: 15 115. Ahmet Kaya - Haçan Ölesim Geldi Yüklənib: 164 116. Ahmet Kaya - Hakların Kardeşliği Adına Yüklənib: 29 117. Ahmet Kaya - Halay Havası Yüklənib: 152 118. Ahmet Kaya - Halay Havası Yüklənib: 8 119. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim Yüklənib: 1048 120. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim Yüklənib: 70 121. Ahmet Kaya - Haram Bana Yüklənib: 231 122. Ahmet Kaya - Haram Bana Yüklənib: 13 123. Ahmet Kaya - Hasretinden Prangalar Eskittim Yüklənib: 102 124. Ahmet Kaya - Hep Sonradan Yüklənib: 358 125. Ahmet Kaya - Hep Sonradan Yüklənib: 21 126. Ahmet Kaya - Her Kes Kendi İşine Yüklənib: 329 127. Ahmet Kaya - Her Kes Kendi İşine Yüklənib: 20 128. Ahmet Kaya - Hey Göklere Yüklənib: 36 129. Ahmet Kaya - Hiçbir Şeyimsin Yüklənib: 111 130. Ahmet Kaya - Hoşçakal Gözüm Yüklənib: 159 131. Ahmet Kaya - İçerden Çıkan Adam Yüklənib: 37 132. Ahmet Kaya - İçimde Ölen Biri Yüklənib: 138 133. Ahmet Kaya - İçten İçe Yüklənib: 30 134. Ahmet Kaya - Jilet Yiyen Kız Yüklənib: 40 135. Ahmet Kaya - Kaçakcı Kurban Yüklənib: 45 136. Ahmet Kaya - Kadınlar Yüklənib: 204 137. Ahmet Kaya - Kadınlar Yüklənib: 7 138. Ahmet Kaya - Kalan Kalır Yüklənib: 54 139. Ahmet Kaya - Kalsın Benim Davam Yüklənib: 40 140. Ahmet Kaya - Kara Yazı Yüklənib: 55 141. Ahmet Kaya - Kara Yılan Yüklənib: 38 142. Ahmet Kaya - Karanlıkta Yüklənib: 281 143. Ahmet Kaya - Karanlıkta Yüklənib: 15 144. Ahmet Kaya - Karar Vermek Zor Yüklənib: 280 145. Ahmet Kaya - Karar Vermek Zor Yüklənib: 8 146. Ahmet Kaya - Karayazı Yüklənib: 243 147. Ahmet Kaya - Karayazı Yüklənib: 14 148. Ahmet Kaya - Kardelenler Açınca Yüklənib: 43 149. Ahmet Kaya - Karlı Dağlar Yüklənib: 48 150. Ahmet Kaya - Katlime Ferman Yüklənib: 199 151. Ahmet Kaya - Katlime Ferman Yüklənib: 15 152. Ahmet Kaya - Kenar Mahalleli Yüklənib: 31 153. Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak Yüklənib: 725 154. Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak Yüklənib: 39 155. Ahmet Kaya - Kervan Yüklənib: 31 156. Ahmet Kaya - Kim Sustura Bilir Yüklənib: 170 157. Ahmet Kaya - Kim Susturabilir Yüklənib: 6 158. Ahmet Kaya - Kimdi Bunlar Yüklənib: 133 159. Ahmet Kaya - Kimdi Bunlar Yüklənib: 5 160. Ahmet Kaya - Kılıç Balığın Öyküsü Yüklənib: 132 161. Ahmet Kaya - Kız Kaçıran Yüklənib: 22 162. Ahmet Kaya - Korkarım Yüklənib: 229 163. Ahmet Kaya - Koru Kendini Yüklənib: 24 164. Ahmet Kaya - Kum Gibi Yüklənib: 1458 165. Ahmet Kaya - Kum Gibi Yüklənib: 97 166. Ahmet Kaya - Kural 1 Yüklənib: 28 167. Ahmet Kaya - Kural 2 Yüklənib: 21 168. Ahmet Kaya - Kural 3 Yüklənib: 18 169. Ahmet Kaya - Kural 4 Yüklənib: 18 170. Ahmet Kaya - Kural 5 Yüklənib: 17 171. Ahmet Kaya - Kural 6 Yüklənib: 16 172. Ahmet Kaya - Kural 7 Yüklənib: 19 173. Ahmet Kaya - Kurtce Açılış Yüklənib: 31 174. Ahmet Kaya - Kurtuluş Savaşı Destanı Yüklənib: 46 175. Ahmet Kaya - Leyla Yüklənib: 248 176. Ahmet Kaya - Leyla Yüklənib: 10 177. Ahmet Kaya - Lili Marlen Türküsü Yüklənib: 196 178. Ahmet Kaya - Lili Marlen Türküsü Yüklənib: 7 179. Ahmet Kaya - Macera Yüklənib: 103 180. Ahmet Kaya - Macera Yüklənib: 4 181. Ahmet Kaya - Mahur Yüklənib: 476 182. Ahmet Kaya - Mahur Yüklənib: 31 183. Ahmet Kaya - Mart Şiirleri Yüklənib: 32 184. Ahmet Kaya - Mavinin Türküsü Yüklənib: 282 185. Ahmet Kaya - Maviye Çalan Gözlerin Yüklənib: 76 186. Ahmet Kaya - Memleket Hasreti Yüklənib: 69 187. Ahmet Kaya - Merhaba Yüklənib: 46 188. Ahmet Kaya - Metrisin Önünde Yüklənib: 674 189. Ahmet Kaya - Metrisin Önünde Yüklənib: 57 190. Ahmet Kaya - Mican Yüklənib: 42 191. Ahmet Kaya - Munzurlu Yüklənib: 142 192. Ahmet Kaya - Munzurlu Yüklənib: 11 193. Ahmet Kaya - Nabzım Bir Devrim Sabahında Yüklənib: 39 194. Ahmet Kaya - Ne Yandasın Yüklənib: 40 195. Ahmet Kaya - Neden Yüklənib: 164 196. Ahmet Kaya - Neden Yüklənib: 6 197. Ahmet Kaya - Nehri Destanı Yüklənib: 21 198. Ahmet Kaya - Nenni Bebek Yüklənib: 45 199. Ahmet Kaya - Nereden Bİleceksin Yüklənib: 217 200. Ahmet Kaya - Nevroz Ateşi Yüklənib: 32 201. Ahmet Kaya - Neyleyim Yüklənib: 201 202. Ahmet Kaya - Neyleyim Yüklənib: 13 203. Ahmet Kaya - Niye Böyle Anne Yüklənib: 87 204. Ahmet Kaya - Odam Kireçtir Benim Yüklənib: 161 205. Ahmet Kaya - Ölüm Dörtlüğü Yüklənib: 166 206. Ahmet Kaya - Ölürem Kardeş Yüklənib: 33 207. Ahmet Kaya - Önce Dişlerimiz Döküldü Yüklənib: 26 208. Ahmet Kaya - Oy Benim Canım Yüklənib: 69 209. Ahmet Kaya - Oy Havar Yüklənib: 42 210. Ahmet Kaya - Öyle Bir Yerdeyim Ki Yüklənib: 617 211. Ahmet Kaya - Öyle Bir Yerdeyimki Yüklənib: 41 212. Ahmet Kaya - Pastırma Yüklənib: 24 213. Ahmet Kaya - Pesmerge Yüklənib: 27 214. Ahmet Kaya - Potpori Yüklənib: 174 215. Ahmet Kaya - Potpori Yüklənib: 6 216. Ahmet Kaya - Rinna Rinnan Nay Yüklənib: 46 217. Ahmet Kaya - Rıza Yüklənib: 244 218. Ahmet Kaya - Rıza Yüklənib: 8 219. Ahmet Kaya - Şafak Türküsü Yüklənib: 1137 220. Ahmet Kaya - Şafak Türküsü Yüklənib: 78 221. Ahmet Kaya - Sahin Gibi Yüklənib: 36 222. Ahmet Kaya - Sanmayın Ki Yüklənib: 180 223. Ahmet Kaya - Sanmayın Ki Yüklənib: 8 224. Ahmet Kaya - Selam Ederim Halkıma Yüklənib: 21 225. Ahmet Kaya - Sen İnsansın Yüklənib: 157 226. Ahmet Kaya - Sen İnsansın Yüklənib: 10 227. Ahmet Kaya - Sen Yanma Diye Yüklənib: 61 228. Ahmet Kaya - Senin Derdindeyim Yüklənib: 73 229. Ahmet Kaya - Sensiz Yaşayabilmerem Yüklənib: 91 230. Ahmet Kaya - Sevdalıyım Sana Yüklənib: 57 231. Ahmet Kaya - Sevemezsin Yüklənib: 256 232. Ahmet Kaya - Sevemezsin Yüklənib: 10 233. Ahmet Kaya - Sevgi Duvarı Yüklənib: 225 234. Ahmet Kaya - Sevgi Duvarı Yüklənib: 14 235. Ahmet Kaya - Şeyh Bedrettin Yüklənib: 134 236. Ahmet Kaya - Seyh Bedrettin Yüklənib: 9 237. Ahmet Kaya - Şiddet Yüklənib: 117 238. Ahmet Kaya - Şiddet Yüklənib: 7 239. Ahmet Kaya - Şiire Gazele Yüklənib: 839 240. Ahmet Kaya - Şiire Gazele Yüklənib: 55 241. Ahmet Kaya - Sivastopol Marşı Yüklənib: 116 242. Ahmet Kaya - Sivastopol Marşı Yüklənib: 6 243. Ahmet Kaya - Siz Yanmayın Yüklənib: 71 244. Ahmet Kaya - Son Yerine Yüklənib: 25 245. Ahmet Kaya - Sorguçular Yüklənib: 28 246. Ahmet Kaya - Söyle Yüklənib: 585 247. Ahmet Kaya - Sürgün Acısı Yüklənib: 34 248. Ahmet Kaya - Sürmeli Yüklənib: 37 249. Ahmet Kaya - Suryanı Yüklənib: 29 250. Ahmet Kaya - Suskun Yüklənib: 36 251. Ahmet Kaya - Telegrafçı Akif Yüklənib: 36 252. Ahmet Kaya - Telegrafın Telleri Yüklənib: 68 253. Ahmet Kaya - Tezkere Yüklənib: 118 254. Ahmet Kaya - Tezkere Yüklənib: 15 255. Ahmet Kaya - Turna Semahi Yüklənib: 35 256. Ahmet Kaya - Turuncu Gemi Yüklənib: 147 257. Ahmet Kaya - Turuncu Gemi Yüklənib: 19 258. Ahmet Kaya - Tut Ki Gecedir Yüklənib: 181 259. Ahmet Kaya - Tutki Gecedir Yüklənib: 101 260. Ahmet Kaya - Tutki Gecedir Yüklənib: 9 261. Ahmet Kaya - Tutuşur Dizlerim Yüklənib: 211 262. Ahmet Kaya - Tutuşur Dizlerim Yüklənib: 8 263. Ahmet Kaya - Tutuşur Dizlerim II Yüklənib: 82 264. Ahmet Kaya - Uçan Kuşlar Yüklənib: 269 265. Ahmet Kaya - Uçun Kuşlar Yüklənib: 29 266. Ahmet Kaya - Uğurlar Ola Yüklənib: 36 267. Ahmet Kaya - Umut Yüklənib: 30 268. Ahmet Kaya - Unutulmayanlar Yüklənib: 60 269. Ahmet Kaya - Unutulmayanlara Yüklənib: 241 270. Ahmet Kaya - Üşür Ölüm Bile Yüklənib: 340 271. Ahmet Kaya - Üşür Ölüm Bile Yüklənib: 30 272. Ahmet Kaya - Yakamoz Yüklənib: 1036 273. Ahmet Kaya - Yakamoz Yüklənib: 110 274. Ahmet Kaya - Yakarım Geceleri Yüklənib: 145 275. Ahmet Kaya - Yaşamadın Sen Yüklənib: 370 276. Ahmet Kaya - Yaşamadın Sen Yüklənib: 33 277. Ahmet Kaya - Yazmalı Gelin Yüklənib: 75 278. Ahmet Kaya - Yine Yüklənib: 168 279. Ahmet Kaya - Yine Yüklənib: 19 280. Ahmet Kaya - Yogun Demokra Yüklənib: 30 281. Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat Yüklənib: 278 282. Ahmet Kaya - Yüreğim Kanıyor Yüklənib: 794 283. Ahmet Kaya - Yüreğim Kanıyor Yüklənib: 366 284. Ahmet Kaya - Yusuf Yüklənib: 52 285. Ahmet Kaya - Yusuf Yusuf Yüklənib: 222

 منبع : musicrock1 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-18 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه