خرید پوشاک ترکیهnotice

موزیک شاید اگر دایم بودی کنارم

مهستی - شاید


شاید اگر دایم بودی کنارمیه روز میدیدم که دوست ندارممی‌خوام برم که تا ابد بمونمسخته برای هر دومون، میدونم

فکر نکنی‌ دوری و اینجا نیستی‌قلب من اونجاستتو تنها نیستی‌خودم میرمعکسم ولی‌ تو قابهمیشنوه حرفو ولی‌ بی‌ جوابه

رفتن من شاید یه امتحانهواسه شناخته تو تو این زمونهغصه نخورزندگی‌ رنگارنگیه وقتایی دور شدنم قشــــــنگه

مراقب گلدون اطلسی باشیه وقتایی منتظر کسی‌ باشکسی‌ که چشمش یکمی روشنهشاید یه قدری هم شبیه من
دانلود 

منبع : hasti-vox [dot] blogfa [dot] com [slash] post-53 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه