خرید پوشاک ترکیهnotice

قالب های جدید پاورپوینت

دانلود فايل های آموزشی دروس حسابداری در قالب پاورپوينت
 

نام درس

نويسنده دريافت فايل 1

اصول حسابداری ۱

علی اصغر ترابی

Download

2

اصول حسابداری ۱

دکتر حسینی

Download

3

اصول حسابداری ۲

هدایتیان

Download

4

اصول حسابداری ۳

غلامی کیان

Download

5

اصول حسابداری ۳

صلواتی

Download

6 حسابداری پيشرفته ۱ هدايتيان

Download

7

حسابداری پیشرفته ۲

شفیع زاده

Download

8 حسابداری صنعتی‌۱ مقدم

Download

9

حسابداری صنعتی ۱

غلامی کیان

Download

10

حسابداری صنعتی ۱

دکتر صالح نژاد

Download

11

حسابداری صنعتی ۲

مقدم

Download

12

حسابداری صنعتی ۲

دکتر صالح نژاد

Download

13

حسابداری صنعتی ۳

دکتر صالح نژاد

Download

14

حسابداری مالیاتی

عیوضی ـ حشمتی

Download

15

حسابداری مالیاتی

شفیع زاده

Download

16

حسابداری میانه ۱

مقدم

Download

17

حسابداری میانه ۱

کیان

Download

18

حسابداری میانه ۱

مشکی

Download

19  حسابداری میانه ۲

ترابی

Download

20

حسابداری میانه ۲

شفیع زاده

Download

21

حسابرسی ۱

صلواتی

Download

22

حسابرسی ۲

شفیع زاده

 Download

23

اقتصاد خرد

خداداد کاشی

Download

24

حقوق بازرگانی

دکتر حسینی

Download

25

مدیریت مالی ۱

شفیع زاده-صلواتی

Download

26

مدیریت مالی ۲

هدایتیان

Download

27

مديريت توليد

جوكار

Download

28

حسابداری دولتی

حضوری

Download

29

مبانی جامعه شناسی

كيانی

Download

30

روش تحقیق در مدیریت

دکتر خدابخش

Download

31

مديريت رفتار سازمانی

الواداری

Download

32

مباحث جاری در حسابداری

ترابی

Download

33

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

حسن الوداری

Download

34

رياضیات وکاربرد آن در مدیریت ۱

صحت خواه

Download

35

رياضیات وکاربرد آن در مدیریت ۲

میرزایی

Download

برای دريافت فايل ها ، بر روی Download کلیک نموده و سپس در پنجره ای كه باز می شود

  ( Click here to download your attachment)  روی كلمه  here کلیک نمائيد.

منبع : powerpoint.pnu.ac.irمنبع : www [dot] hesabdaranerooz [dot] blogfa [dot] com [slash] post-454 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه