خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود آهنگ های جهان قشقایی

شعر متن به همراه دانلود بهترین آهنگ های آلبوم سنتی ها از محسن نا م ج و
شعرمتن به همراه دانلود آهنگ شیوه ی نوشین لبان ازمحسن نا م ج و
شیوه ی نوشین لبان خدا خدا
چهره نشان دادن است ، عزیز من
پیشه ی اهل نظر ، دیدن و جان دادن است
چون به لعلش می رسی
جان بده و دم مزن ، عزیز من
مزد چنین عاشقی ، نقد روان دادن است

من از دست غمت ، من از دست غمت عزیزم
چه مشکل ببرم جان ، چه مشکل ببرم جان
با ما بی وفا تو که نبودی
بی مهر و وفا تو که نبودی
پر جور و جفا تو که نبودی
دور از دل ما تو که نبودی

من از دست غمت ، من از دست غمت عزیزم
چه مشکل ببرم جان ، چه مشکل ببرم جان
شیوه ی نوشین لبان خدا خدا
چهره نشان دادن است ، عزیز من
پیشه ی اهل نظر ، دیدن و جان دادن است
پیشه ی اهل نظر ، دیدن و جان دادن است
پیشه ی اهل نظر ، دیدن و جان دادن استنام خواننده

نام آهنگ

نام آلبوم

حجم آهنگمحسن نا م ج و

شیوه ی نوشین لبان

سنتی ها

5.1 mb

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر متن به همراه دانلود آهنگ مست و خراب از محسن نا م ج و

هین کژ و راست می روی ، هین کژ و راست می روی
باز چه خورده ای بگو؟
مست و خراب می روی ، مست و خراب می روی
خانه به خانه ، کو به کو

با که حریف بوده ای؟
بوسه ز که ربوده ای؟
زلف که را گشوده ای؟ زلف که را گشوده ای؟
حلقه به حلقه ، مو به مو ، حلقه به حلقه ، مو به مو
حلقه به حلقه ، مو به مو

راست بگو به جان تو
ای دل و جانم آن تو
ای دل همچو شیشه ام ، ای دل همچو شیشه ام
خورده میت سبو سبو ، خورده میت سبو سبو
خرده میت سبو سبو

راست بگو ش، نهان مکن
 پشت به عاشقان مکن
چون خموشان بی گنه
روی بر آسمان مکن
چشمه کجاست تا که من
آب کشم  سبو سبو ، آب کشم سبو سبو
آب کشم ، سبو سبو

لقمه ی هر خورنده را ، لقمه ی هر خورنده را
در خور او دهد خدا
آنچه گلو بگیردت ، آنچه گلو بگیردت
حرس مکن ، مجو مجو ، حرس مکن ، مجو مجو
حرس مکن ، مجو مجوهین کژ و راست می روی ، هین کژ و راست می روی
باز چه خورده ای بگو؟
مست و خراب می روی ، مست و خراب می روی
خانه به خانه ، کو به کو
خانه به خانه ، کو به کو
خانه به خانه ، کو به کو
خانه به خانه ، کو به کو
خانه به خانه

نام خواننده

نام آهنگ

نام آلبوم

حجم آهنگمحسن نام ج و

مست و خراب

سنتی ها

۵.۳۳ mb

دانلود


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعرمتن به همراه دانلود آهنگ هیچ(بنگر به جهان) ازمحسن نا م ج و
بنگر به جهان، بنگر به جهان، چه طرف بربستم؟ هیچ
وز حاصل عمر، وز حاصل عمر، چیست در دستم؟ هیچ

شمع طَرَبم، شمع طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ
من جام جمم، من جام جمم، ولی چو بشکستم، هیچ

افسوس که بی‌فایده فرسوده شدیم
وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم
دردا ندامتا که تا چشم زدیم
نابوده به کام خویش نابوده شدیم

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده براُفتد نه تو مانی و نه من

از من اثری ز سعی ساقی مانده‌ست
وز زمزمه‌ی عطر اقاقی مانده‌ست
وز باده‌ی دوشین قدحی بیش نماند
از عمر ندانم که چه باقی مانده است

بنگر به جهان، بنگر به جهان، چه طرف بربستم؟ هیچ
وز حاصل عمر، وز حاصل عمر، چیست در دستم؟ هیچ
شمع طَرَبم، شمع طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ
من جام جم‌ام، من جام جم‌ام، ولی چو بشکستم، هیچ


نام خواننده

نام آهنگ

نام آلبوم

حجم آهنگمحسن نام ج و

هیچ (بنگر به جهان)

سنتی ها

4.83 mb

دانلود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعر متن به همراه دانلود آهنگ ساروان از محسن نا م ج و ای ساروان
ای کاروان
لیلای من کجا می بری
بـا بـردن،لیلای مـن،جان و دل مـرا می بری
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری

در بستـن،پیمـان مـا،تنهــا گـواه مــا شــد،خـــدا
تا جهان،بر پا بُـوَد،این عشق ما مانـد به جا
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری

تمامی دینم ز دنیای فانـی،شراره ی عشقی که شد زندگانی
به یاد یاری،خوشا قطره اشکی،ز سوز عشقی،خوشا زندگانی
همیشه خدایا،محبت دلها،بـه دلهـا بماند،بسان دل ما
که لیلی و مجنون،فسانه شود
حکایت ما،جاودانه شود

تــو اکنــون ز عشقـم گـریزانی
غمــم را ز چشمــم نمــی خـوانی
از این غم،چه حالم،نمی دانی

پس از تو نمـونم بـرای خـدا،تـو مـرگ دلـم را ببیـن و برو
چو طوفان سختی ز شاخه غم،گل هستی ام را به چین و برو

که هستم من آن تک درختی،که در پای طوفان نشسته
همـه شـاخـه هـای وجـودش،ز خشـم طبیـعـت شکسته

ای ساروان
ای کاروان
لیلای من کجا می بری
بـا بـردن لیلای مـن،جان و دل مـرا می بری
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
ای ساروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری

نام خواننده

نام آهنگ

نام آلبوم

حجم آهنگمحسن نام ج و

ساروان

سنتی ها

4.92 mb

دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر متن به همراه دانلود آهنگ بگو بگو از محسن نا م ج و


بگو بگو
که چه کارت کنم بگو؟
که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را؟

بگو بگو
که شکارت کنم بگو
که شکارت کنم به غمزه مویم و آه

ببین ببین
که فغانت کنم ببین
که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را

ببین ببین
که نشانت کنم ببین
که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه


نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه‌های غریبانه قصه پردازم
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
خدای را مددی ای رفیق ره تا من
به کوی میکده دیگر علم برافرازم


بیا بیا
که نگارت شوم بیا
که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را

بیا بیا
به زیارت شوم بیا
به زیارت شوم چو خسته‌ پایم و آه

همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتداگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
به ناامیدی از این در مرو بزن فالیبه ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه‌ی دولت به نام ما افتد

شکن شکن
که شیارت کنم شکن
که شیارت کنم ز شرح شاهد و شور آه

شکن شکن
چه شرارت کنم شکن
چه شرارت کنم ز شمس شاهد و شور

بیا بیا
که نگارت شوم بیا
که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را

بیا بیا
به زیارت شوم بیا
به زیارت شوم چو خسته ‌پایم و آه

ببین ببین
که فغانت کنم ببین
که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را

ببین ببین
که نشانت کنم ببین
که نشانت کنم ز فتتنه کینم و آه


بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید
ز روی دختر گل‌چهره رز نقاب انداز
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد

بگو بگو
که چه کارت کنم بگو
که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را

بگو بگو
که شکارت کنم بگو
که شکارت کنم به غمزه مویم و آه


نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه‌های غریبانه قصه پردازم
به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید
ز روی دختر گل‌چهر رز نقاب انداز
همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر که تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد...


نام خواننده

نام آهنگ

نام آلبوم

حجم آهنگمحسن نا م ج و

بگو بگو

سنتی ها

6.92 mb

دانلودمنبع : poshteboom-7ta [dot] blogfa [dot] com [slash] post-166 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه