خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلودآهنگهای شهرام ناظری

دانلود آهنگ (شهرام ناظری)


گروه شیداسرپرست: محمدرضا لطفیقسمت اول

شوشتری
شعرآواز از مثنوی بانگ نی ه. ا. سایه
آهنگ ها از محمدرضا لطفی
شعر تصنیف کاروان شهید از محمد ذکائی
تکنواز نی: عبدالنقی افشارنیا
تاریخ ضبط: تابستان 1359
قسمت دوم
افشاری
شعر و آهنگ تصنیف از عارف قزوینی
غزل آواز: سعدی
دو نوازی نی و تار:
عبدالنقی افشارنیا - محمدرضا لطفی
تاریخ ضبط: بهار 1357

دانلود از کفم رها...l
دانلود یوسف من
دانلود کاروان شهید

منبع : alefdlmusic [dot] blogfa [dot] com [slash] post-6 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه