خرید پوشاک ترکیهnotice

دانللد آهنگ حسود مرجان

متــن آهنگ حســود مـرجان بهـ همراه دانلود
 

تو سیـــنه این دل ِ مَــن میــخواد آتیــش بگــیره

مـــونده ســَر دو راهـــی چهــ راهــــی پــیش بگیـــره

یکــی حالا پیــدا شــده قــدر اونــو میـــدونه

رَگــ خوابـــ ِ یــار مــنو رقیبـــ ِ مــن میـــدونهــ

وای دارَمـ آتیــش میگیــــرَمـ دیگهــ از غصــه و غمـ دلمـ میخــواد بمیــرمـ

وای آگهـ برگــرده پیشَــمـ بــراش پــروانه میشــمـ ازش جــدا نمیــشمـ

نمیتــونهـ مــرغ دلــمـ از حـَسـودی بــخونهــ

نمیــدونهـ روی کــدومـ شاخهـ بایـد بــمونهـ

نمیتــونهـ مــرغ دلــمـ از حـَسـودی بــخونهــ

نمیــدونهـ روی کــدومـ شاخهـ بایـد بــمونهـ

اگهـ یــه روز ببیـــنمـ یکــی بـَراش میــمیـره

حـَسـودی رو میــاره دلمـ آتیـش میگـیـره

میتــرسمـ حـَرفای خـوبی تـوی گوشـش بــخونـهـ

میتــرسمـ اون تا بهـ سَــحر تو خـَلوَتش بــمونهـ

وای دارَمـ آتیش میگیــــرَمـ دیگهــ از غصــه و غمـ دلمـ میخــواد بمیــرمـ

وای آگهـ برگــرده پیشَــمـ بــراش پــروانه میشــمـ ازش جــدا نمیــشمـ

یکــی حالا پیــدا شــده قــدر اونــو میـــدونه

رَگــ خوابـــ ِ یــار مــنو رقیبـــ ِ مــن میـــدونهــ

 

دانلود آهنگ با صدای مرجان

 

دانلود آهنگ با صدای ماهانمنبع : www [dot] dark-grey [dot] blogfa [dot] com [slash] post-3 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه