خرید پوشاک ترکیهnotice

آهنگ بد اخلاق منصور

آهنگ بد اخلاق از منصور

دانلود آهنگ


متن آهنگ :


بد اخلاق
ما رو به رقص آوردی باز طلبكار
- بد اخلاق
اي بابا دست از اين اداها بردار
- بد اخلاق
جون ما رو به لب رسونده كارات
كشته ما رو اين ادا و اطفارات
- بد اخلاق
انگاری آتيش به لبات كشيدی
- بد اخلاق
تو اين چشا رو از كجا خريدی؟
- بد اخلاق
قربون اخم اون چشای برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بداخلاق

شهر رو به هم ريختی ديگه چي ميخوای؟
يه تُكه پا هم با ما راه نميای
قربون اخم اون چشای برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بداخلاق

خواستی بگيم ديوونه‏تيم كه گفتيم
به دست و پات هم كه داريم ميوفتيم
ما خاك پاتيم به خدا هزار جور
حيرون اون چشات يه جور ناجور
انگاری آتيش به لبات كشيدی
تو اين چشارو از كجا خريدی؟
ما خاك پاتيم به خدا هزار جور
حيرون اون چشات يه جور ناجور

تو گفتی بدخواه، بدخواه داريم برات
شاكي شدي پاشنه رو داديم بالا
اينور و تا اون سر رو بستيم واست
داد زديم و شيشه شكستيم واست
آخر بی معرفتايی والا
بدجوری تا ميكنه چشمات با ما
يه گوشه ء چشمی يه چيزی مرديم
ما آبرومون رو واسه تو برديم

شهر رو به هم ريختي ديگه چي ميخواي؟
يه تُكه پا هم با ما راه نمياي
قربون اخم اون چشاي برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بداخلاق
شهر رو به هم ريختي ديگه چي ميخواي؟
يه تُكه پا هم با ما راه نمياي
قربون اخم اون چشای برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بداخلاق

- بد اخلاق
- بد اخلاق

شهر رو به هم ريختی ديگه چی ميخوای؟
يه تُكه پا هم با ما راه نميای
قربون اخم اون چشای برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بد اخلاق

- بد اخلاق

شهر رو به هم ريختي ديگه چي ميخوای؟
يه تُكه پا هم با ما راه نميای
قربون اخم اون چشای برّاق
تموم كن اخمات اخمِتو بداخلاق

- بد اخلاق
منبع : crete [dot] blogfa [dot] com [slash] post-762 [dot] aspxخرید پوشاک ترکیه